vykuřování-šalvěj

Duchovní manipulace: Jak se projevuje a jak se proti ní účinně bránit?

Osobnímu rozvoji se intenzivně věnuju od roku 2007. Setkala jsem se s nejrůznějšími projevy spirituální manipulace. Od těch nejmírnějších až po propracované systémy k ovládnutí jednotlivce i jeho života. Jedné z mých blízkých kamarádek se duchovní manipulace stala dokonce osudnou.

Kupčení s osobním štěstím a duševní pohodou

Osobní růst a rozvoj zažívá v posledním desetiletí obrovský boom. Na straně klientů často figuruje zoufalá touha po duchovním probuzení, lepším životě, psychické i fyzické pohodě. Podobně jako v jiných odvětvích přitahuje i tato oblast čím dál víc charaktery, které se chtějí svézt na vlně popularity a obohatit se na úkor druhých.

Na své cestě osobního růstu jsem absolvovala více než 6500 hodin seberozvojových seminářů, výcviků, koučinků, mentoringů a supervizí. Za tu dobu jsem se setkala s různými přístupy i mnoha tuzemskými a zahraničními spirituálními průvodci. Řada z nich byla skutečnými mistry a byli i skvělými učiteli.

Někteří z nich byli velmi dobrými praktiky, ale slabými „lektory“ – nedokázali učení dál srozumitelně předávat a pár z nich se vyjevilo velmi zdatnými duchovními manipulátory.

Setkala jsem se s nejrůznějšími projevy spirituální manipulace

Od těch nejmírnějších, kdy si někdo vzal peníze za transformaci, kterou nedokázal zprostředkovat, až po osobnější útoky na mou integritu jako například hodnocení, posuzování a rozporování mých zkušeností, přes zpochybňování mé víry, hodnot, přístupu nebo identity, až po sofistikované systémy k plnému ovládnutí mé osobnosti a života – pěstování nezdravého a závislého vztahu, ze kterého měl jednoznačný a jednostranný prospěch manipulátor.

Definice manipulace 

Manipulace je termín označující snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora.

zdroj: wikipedie

Vědomá nebo nevědomá duchovní manipulace? Je to fuk, výsledek je stejný

Spirituální manipulace může být vědomá nebo nevědomá. Stále je to manipulace, ze které má hlavní prospěch manipulátor. Nevědomou manipulaci máme tendenci – v roli „oběti“ manipulace – zlehčovat a omlouvat.

Jaké roviny duchovní manipulace rozlišujeme?

 1. Mentální – kdy se nám učitel (průvodce nebo léčitel) snaží „vymýt“ mozek, narušit naše racionální uvažování, pokřivit vnímám skutečnosti, zmást naše kritické myšlení, odtrhnout nás od reality.
 2. Emocionální – kdy učitel nebo průvodce definuje na základě našeho „problému“ nebo záměru emocionální nerovnováhu, osloví naše zranění, skrze které na nás následně působí, aby nás nasměroval tam, kam potřebuje.
 3. Energetická – jakákoli penetrace a zasahování do našeho energetického pole bez našeho souhlasu.

Za vrchol duchovní manipulace považuji nezodpovědné léčitele, kteří udržují svoje pacienty v iluzorní naději zlepšení jejich zdravotního stavu (což může mít v některých případech fatální následky), samozvané guru, kteří si díky závislosti svých klientů vynucují sexuální praktiky nebo nejrůznější náboženské sekty, jimž jde především o jejich vlastní materiální zabezpečení.

V tomto textu se nebudu věnovat nezodpovědným léčitelům, sektám ani samozvaným guru a sexuálnímu zneužívání. Chci oslovit fenomén spirituální manipulace lektorů, učitelů a průvodců na poli osobního rozvoje.

Fenomén, s jehož důsledky se já sama v poslední době čím dál častěji setkávám prostřednictvím zkušenosti mých klientů. Nenápadný, ale častý jev je dotyčnými osobami umě skrytý, často dokonce nevědomý, zabalený do hávu „já ti pomáhám“ nebo „páchám dobro“. Jedné z mých blízkých kamarádek se tato domnělá důvěra stala osudnou.

Jak je možné, že i lidé s vysokou úrovní vědomí manipulují?

Jednoduše proto, že ve vyšších úrovních vědomí a dimenzích máme stále své stínové kvality a ty se projevují jinak, než jak jsme zvyklý v nižších úrovních a dimenzích. Proto je naše vlastní radary nemusejí včas zachytit.

Otěží se chytí spirituální ego, které se umě převlékne za intuici, vyšší já nebo spirituální vedení. Jelikož se naše ego ve vyšších dimenzích vědomí projevuje odlišně, je mnohem složitější jeho hry a vliv na naše jednání a život odhalit.

Jak se spirituální EGO projevuje?

Typickým projevem spirituálního ega u duchovní učitelů je, že ti nějakým způsobem nutí svoje pojetí toho, jak vypadá spirituální člověk nebo jak se takový člověk chová, žije, nebo dokonce pracuje, či podniká.

Pokud tvoje osobnost nebo chování jejich pojetí ideálu a jejich představě nevyhovuje, nebo se s ní neslučuje, budou se tě různými způsoby snažit ovlivnit, abys tuto představu přijal/a za svou.

Já jsem OK, ty (ještě) nejsi OK

Tato jednoduchá věta výstižně odkazuje k podstatě manipulace. Na nějaké úrovni si o sobě myslíš, že ještě nejsi dost – duchovní průvodce nabízí učení, nebo cestu, díky které dosáhneš „osvícenosti“, řešení svého problému. V důsledku toho mu dobrovolně odevzdáš moc nad řešením životní situace – je to jednodušší, než čelit sám vlastním stínům a přešlapům.

Manipulátoři budou působit na subpersonality a ty části osobnosti, které dlouhodobě touží po uznání. Budou se v tobě snažit vzbudit dojem, že jsi někdo „víc“, budou v tobě vidět „vyvolené“ osoby hodné následování jejich učení.

Budou působit na tvoje nejzranitelnější části – traumatizované a nedovyživené, vlichotí se ti skrze iluzorní přijetí a lásku, vzbudí v tobě „falešné“ pocity duchovní výjimečnosti a síly, nebo naopak budou prohlubovat vnímání vlastních slabostí.

Učitelé-léčitelé-spasitelé, aneb ti, kdo věří ve svou neomezenou moc

Dalším typem učitelů manipulátorů jsou ti, kteří jsou posedlí myšlenkou, že mají neomezenou moc a důležité poslání, které jim umožní nejen změnit svět, ale také jej ovládat.

Tito lidé často vykazují egocentrické až narcistické rysy osobnosti, trpí skrytými závislostmi, jsou emočně nestabilní (byť vyzařují pravý opak), někdy se sklony k fanatickému vůdcovství.

Pod rouškou pomoci druhým získávají své příznivce na svou stranu a posilují tím své ego. Nezanedbatelnou roli zde hraje psychologie skupin, ve větším měřítku pak davu, kterou mistrně ovládají.

Samostatnou kapitolou jsou potom duchovní průvodci a učitelé – černí mágové, kteří dlouhodobě spolupracují se silami temna a v různých kulisách opakují dokola jeden a tentýž karmický příběh.

Kdo je vůči manipulativnímu jednání nejvíc zranitelný?

Stejně tak jako manipulátor používá postupně a v různé intenzitě případně současně mentální, emocionální i energetickou manipulaci, obvykle se u „oběti“ manipulace projevuje více předpokladů.

Často se jedná o mix určitých osobnostních rysů a životních zkušeností, které působí ve vzájemné synergii.

Snadnou „kořistí“ jsou lidé a klienti prahnoucí po osobním růstu, hledači poslání a osobního štěstí. Nepřipadají si DOST a své sebepotvrzení a sebepřijetí hledají venku, namísto aby svou pozornost obrátili do svého nitra.

Takto komentovala jedna z žen svou osobní zkušenost: „Uvažovala jsem nad tím, proč jsem k tomu měla tendence. Něco jsem hledala…myslím, že svoji sílu, pochopení, lásku a jiné…celoživotní hledání…až jsem TO (SE) našla…myslím, že to je ten důvod, proč takzvaní guru působí magneticky na druhé…protože nejsou celí…něco jim chybí a hledají to tak moc, že jsou schopní věřit i lidem, kteří je skrze slova „pohádky“ využívají.“

Ve výčtu níže najdeš vodítka, jak nahlížet na vlastní zranitelnost. Ztotožníš-li se alespoň se třemi z nich (je jedno, v jaké rovině), buď vůči duchovní manipulaci ostražitý/á.

Mentální rovina

 1. Nižší informovanost, neznalost daného kontextu a souvislostí (platí i v případech výuky nebo výcviku, kdy si jdu pro nové know-how a učitele vnímám jako autoritu)
 2. Sklony k nekritickému myšlení a následování autorit
 3. Přenášení odpovědnost za svůj život na druhé
 4. Mentalita oběti
 5. Slabý hodnotový systém, hranice, vnitřní integrita
 6. Syndrom hodné holky, hodného kluka
 7. Nízká sebehodnota, pocit ještě nejsem DOST
 8. Silný vnitřní kritik

 Emocionální rovina

 1. Zraněné vnitřní dítě
 2. Neošetřená emocionální traumata
 3. Emocionální labilita
 4. Hypersenzitivita
 5. Sklony k pesimismu, úzkostem, depresím
 6. Silné pocity strachu, viny, křivdy, study
 7. Pocity vlastní nedostatečnosti
 8. Složitá životní situace

Energetická rovina

 1. Čtení a přepis akášických záznamů
 2. Nahlížení do minulých životů
 3. Čtení a čištění karmy
 4. Čištění rodové linie a rodového stromu
 5. Jakýkoli energetický přepis, „nahrávky“, opravy, čištění
 6. Parazitující a nedovolené napojení na váš energetický sytém, penetrace, poškozování
 7. Energetické osídlení
 8. Vytváření iluze, že jste osídleni negativní energií a její iluzorní vymýtání

!!! Jakékoli zasahování do tvého energetického pole a systému bez tvého vědomí!!!

Hry ega přitahují hry ega

Hledáš duchovní probuzení, smysl života, nebo „věčné“ štěstí, toužíš po osvojení léčitelských schopností a schopností pro energetickou práci? Pak je určitě namístě položit si pár jednoduchých otázek:

Odkud vychází moje touha? Jaká změna nastane v profesním i každodenním životem až svého cíle dosáhnu? Která moje část to chce? Proč to chci? Co se stane, když toho nedosáhnu?

Pokud tvoje motivace k hledání, dalšímu studiu a vzestupu vědomí vychází z pocitu vlastní nedostatečnosti, z pocitu, že „potom“ už konečně budeš DOST, je pravděpodobné, že se tvoje ego angažuje v dosažení těchto cílů víc, než může být na první pohled patrné. A díky tomu může být snadnější tě zmanipulovat.

Jak duchovní manipulaci co nejdříve odhalit?

Manipulátoři vytvářejí závislé vztahy. Dělají to skrytě. Najdou tvoje slabiny. A začnou utahovat šrouby.

Vyvolají v tobě pocit, že pouze oni drží v ruce klíč ke skutečnému duchovnímu probuzení. Začnou nenápadně formovat tvoje vnímání sebe sama skrze duchovní praktiky, podporující tvůj osobní růst.

V tomto období je těžké manipulaci odhalit. Je to období zamilovanosti, kdy si obvykle nechceš připustit cokoli negativního. Konečně je tu někdo, s jehož pomocí můžeš dosáhnout skutečného duchovního probuzení a všeho, po čem toužíš – osobní svobody, finanční hojnosti, léčitelských schopností…

Ve skutečnosti se bude dít pravý opak

Hlavním nástrojem duchovního manipulátora je zpochybňování. Zaseje do tvé hlavy pochybnosti o sobě sama. Podsekne pilíře tvé vnitřní integrity. Zaútočí na tvůj systémy víry, hodnot a začne ti vnucovat pokřivené vnímání tvé vlastní identity.

Tento proces se bude dít plíživě a nenápadně. Na začátku bude vše růžové a zalité sluncem. Uleví se ti. Budeš mít pocit, že jsi konečně našel/našla svou duchovní rodinu. A tvůj život se velmi pravděpodobně v mnoha oblastech zlepší. Ale jen dočasně. Když se po nějaké době ohlédneš zpátky, a budeš upřímný/á sama k sobě, uvědomíš si ten sešup.

Namísto duchovního probuzení přijde probuzení do hodně temného snu

 • Tvá životní energie a chuť do života jako by pomalu vyhasínala
 • Ve tvém životě se zabydlí únava a z ní plynoucí apatie
 • Při dlouhodobém vlivu manipulátora se tě bude snažit tvoje tělo upozornit a mohou se objevit zdravotní problémy
 • Mnoho tvých vztahů ochladne
 • Tvoji nejbližší si o tebe budou dělat starosti a nejspíš budou označovat tvé duchovní průvodce za sektu. To povede k prohloubení vztahových problémů
 • Díky účinku zpochybňování budeš ztrácet kontakt sám/a se sebou a vnímání konsensuální reality, což povede k zesílené závislosti na duchovním učiteli a jeho komunitě
 • Bude pro tebe čím dál tím těžší zaujímat postoj k běžným životním situacím, a i banální rozhodnutí pro tebe budou výstupem na Mount Everest
 • Rezignuješ na činnosti, které tě dříve naplňovaly, těšily a vyživovaly, jako by ti už nic z toho nebylo dost dobré, ale tvůj „nový“ životní styl ti nepřinese vytoužený pocit naplnění a spokojenosti
 • Tvoje produktivita a pracovní morálka půjde pravděpodobně do kopru, zesílí odpor k běžným každodenním činnostem a povinnostem
 • Zhorší se tvoje finanční situace

Jak se duchovní manipulace projevuje z pohledu manipulátora?

Všemožně se tě bude snažit přesvědčit o tom, že jeho přístup k duchovnu a spiritualitě je ten jediný správný a že všichni, kteří ho nenásledují se pohybují na scestí nebo rovnou spějí do jámy pekelné.

Bude si žárlivě střežit tvou loajalitu. Ponese nelibě, pokud se budeš věnovat svému rozvoji s pomocí dalších průvodců a učitelů. Je to logické. Čím častěji budeš v kontaktu s realitou a jinými učiteli nebo učením, tím větší šanci máš na odhalení manipulativních technik.

Duchovní manipulátor chce tvoje peníze. Nelíbí se mu, když utrácíš za svůj osobní rozvoj i jinde.

Rozděluje, aby mohl lépe panovat, a to i v rámci vlastní komunity, ve které jsou zastoupeni oblíbenci i vyvrhelové. S touto dynamikou velmi umě pracuje. Z oblíbence se může stát v mžiku vyvrhel a naopak.

Vytváří kolem sebe auru neposkvrněnosti. Skrytým způsobem se povyšuje. Využije každé příležitosti, aby ti připomněl, že ještě zdaleka nedosahuješ jeho úrovně vědomí a spirituálních kvalit.

Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje, soudí a shazuje, hovoří o nich s despektem, obzvlášť pokud je vnímá jako „konkurenci“. Překrucuje a interpretuje výroky druhých. Mluví o druhých lidech v jejich nepřítomnosti.

Pokud jsi v dlouhodobém vztahu, dříve nebo později pocítíš ze strany manipulátora tlaky a zpochybňování rodinných vazeb, partnerství, přátelství.

Dělá ze sebe skrytým způsobem oběť, vzbuzuje u druhých pocity viny, díky tomu je může přimět k jednání, které by za běžných okolností dotyčná osoba nedovolila. Využívá morální zásady druhých k naplnění vlastních potřeb.

Často a rád vydává pokyny, vyvádí druhé z rovnováhy, operuje s momentem překvapení a nutí ostatní jednat na poslední chvíli. Rád diktuje členům komunity, o čem můžou a nemůžou veřejně mluvit, často pod záminkou ochrany svého know-how, nebo zachování mlčenlivosti.

Mění svoje postoje podle situace a osoby, s níž právě komunikuje tak, aby se ukázal v co nejlepším světle, získal důvěru a informace, které dezinterpretuje a následně je používá proti dané osobě. Manipulátor je mistr přetvářky. Často se převleče do hávu tvého nejlepšího kamaráda.

Používá zdánlivě logické argumenty, aby obhájil své názory a postoje, ale často jde jen o povrchní interpretaci, protože hlubší znalost tématu zpravidla chybí. Jeho slovní projev zní logicky, avšak po bližším prozkoumání předaných informací se často u manipulátora projeví elementární neznalost. Když je odhalen, přejde do útoku a snaží se celou situaci obrátit proti tobě.

Manipulátor-učitel mistrně využívá skryté principy viny a trestu, aby si udržel ovečky (a jejich peníze) ve sféře svého vlivu. Pokud se někdo snaží z jeho vlivu a komunity vymanit neváhá přejít do útoku – zesílí své manipulativní techniky, aby „rebelující“ chování potlačil. A ještě z něj udělá exemplární příklad, aby ostatní ani nenapadlo zkoušet něco podobného.

Aktivity duchovního manipulátora nevedou ke většímu zplnomocnění a samostatnosti jeho žáků a studentů, ale z dlouhodobého hlediska k pravému opaku – větší nesamostatnosti a závislosti na duchovním vůdci.

Máš s duchovní manipulací osobní zkušenost? Napiš mi svůj příběh na info@probuzena.cz a pomoz mi šířit v tomto tématu osvětu. Děkuji.

duchovní manipulace, duchovní probuzení, manipulace, spirituální ego, spirituální manipulace, spirituální průvodce, závislé vztahy